Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu antersystem.pl

§ 1.Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy antersystem.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu przez firmę Anter System Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-425) przy ul. Krakowskiej 52/6, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem NIP: 8992821890, REGON 367660367, tel. +48 32 32 31 696 lub 532 219 243, adres email: info@antersystem.pl, Konto bankowe ING Bank Śląski S.A.: PL  16 1050 1575 1000 0090 8020 0109.

2. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszystkie stosunki prawne wynikające z umów sprzedaży pomiędzy antersystem.pl, a podmiotem nabywającym produkty (zwanym dalej Kupującym), realizowanych na zasadzie sprzedaży wysyłkowej.

3. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej. Sprzedaż towarów oferowana w sklepie internetowym antersystem.pl skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców. Antersystem.pl nie prowadzi sprzedaży Towarów konsumentom.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O dokonanej zmianie każdy użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie głównej Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej wiadomości przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych. Użytkownicy posiadający konto użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacje o zmianie Regulaminu.

5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 

§ 2. Rejestracja i zakupy w sklepie internetowym antersystem.pl

1. Możliwość dokonywania zakupów w sklepie internetowym antersystem.pl Kupujący uzyskuje po uprzednim zarejestrowaniu się.

2. Kupujący może dokonać zakupów także bez rejestracji i logowania się.

3. Rejestracja Kupującego w Sklepie następuje w momencie wypełnienia i wysłania poprzez mechanizmy sklepu formularza rejestracji Kupującego, do którego dostęp umożliwia link zarejestruj się umieszczony na prawym menu strony w sekcji MOJE KONTO.

4. Rejestracji można dokonać także podczas dokonywania zakupów poprzez KOSZYK.

5. Po wypełnieniu wszystkich wymagalnych pól formularza wymagane jest przyjęcie do wiadomości oraz akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży w Sklepie antersystem.pl oznaczonym w Sklepie jako Regulamin sklepu internetowego.

6. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Anter System Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-425) przy ul. Krakowskiej 52/6.

7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z 2011 r. nr 134 poz. 779) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8.  Kupującemu przysługuje prawo do nieodpłatnej: informacji na temat jego danych, usunięcia takich danych odmowy lub odwołania zezwolenia na wykorzystywanie danych do celów marketingowych w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik informuje Administratora email z podaniem firmy, nazwiska, pełnego adresu.

 

§ 3 Zawarcie umowy

1. Kupujący może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej antersystem.pl poprzez dodawanie konkretnych Towarów do koszyka, a następnie wskazanie w koszyku sposobu odbioru i płatności.

2. Kupujący podaje swoje dane konieczne do zrealizowania zamówienia.

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość email z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu antersystem.pl wraz z nadaniem indywidualnego numeru zamówienia. Oferty są niewiążące.

4. Umowy są zawierane z chwilą potwierdzenia zamówienia w formie elektronicznej. Zawarcie umowy następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną przez antersystem.pl, z zastrzeżeniem, iż antersystem.pl po złożeniu zamówienia przez Kupującego może określić inny moment zawarcia umowy.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili Kupujący może zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży).

Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 

§ 4 Termin i realizacja dostawy

1. Koszt dostawy jest zależny od wartości zamówienia netto oraz sposobu dostawy.

2. Sklep antersystem.pl zastrzega możliwość zmiany kosztów dostawy netto dla produktów znajdujących się w okresowych promocjach. Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania o warunkach promocji Kupującego.

3. Termin dostawy jest określany indywidualnie w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep antersystem.pl

4. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

  • Firmy kurierskiej DPD -  czas dostawy maksymalnie 48 godzin
  • Firma spedycyjna – czas dostawy maksymalnie 3 dni

5. Dostawa realizowana jest na adres podany przez Kupującego. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowość danych podanych w zamówieniu.

6. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczenie towaru poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej możliwe jest za wcześniejszym indywidualnym porozumieniem.

7. Kupujący nie może odmówić przyjęcia Towaru dostarczonego zgodnie z własnym zamówieniem.

8. W przypadku zwłoki w przyjęciu dostawy Towaru przez Kupującego, Sklep antersystem.pl może złożyć Towar w magazynie na koszt i ryzyko kupującego, dochodząc przy tym zapłaty za towar lub odstąpienia od umowy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Kupującego, Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z niewykonaniem umowy.

§ 5 Ceny i warunki płatności

1. Ustalona cena jest ceną netto.

2. Należny podatek VAT jest odrębnie wyszczególniony na wystawionej fakturze.

3. Sklep antersystem.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostawy do czasu zapłaty przedterminowych zobowiązań Kupującego wobec Sklepu antersystem.pl. W takim przypadku wydłużeniu ulega także termin dostawy zamówienia będącego w trakcie realizacji.

4. Fakturowanie sprzedaży dokonywane jest w okresie do 7 dni od daty wysyłki.

5. Płatności za zakup należy dokonać poprzez przedpłatę. Po zaksięgowaniu środków na koncie towar zostanie wysłany do Kupującego.

6. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji. Płatności można dokonać poprzez System Przelewy24.

7. Możliwy jest również zakup z odroczonym terminem płatności do 14 dni. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym poprzez email: info@antersystem.pl

 

§ 6 Newsletter

Kupujący ma możliwość otrzymywania drogą elektroniczną Newslettera, jeżeli wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez sklep internetowy antersystem.pl korespondencji drogą elektroniczną. Podany przez Kupującego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów Sklepu antersystem.pl. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania biuletynu informacyjnego poprzez zgłoszenie powyższego na adres email.

 

§ 7 Reklamacje i gwarancje

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@antersystem.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

2. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 8 Właściwy Sąd, obowiązujące prawo

1. Kupujący ponosi ryzyko losowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru od momentu jego wydania.

2. Dla wykładni i stosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży właściwe jest prawo polskie.

3. Wszelkie spory między stronami mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

4. Miejscem spełnienia świadczenia Sklepu antersystem.pl jest wskazane w zamówieniu miejsce dostawy Towaru Sklep antersystem.pl zastrzega sobie prawo własności, prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do rysunków, zdjęć i wszelkich innych treści znajdujących się w Sklepie antersystem.pl.

5. Firma Anter System zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i błędów edytorskich.